De doelstelling van Lutten Levert is, duurzaam energie opwekken voor de bewoners van Lutten en omstreken naar behoefte van de gemeenschap. Duurzame energie valt ook binnen het meer jaren plan Lutten Leeft en zeker ook binnen de gemeente Hardenberg. Draagvlak is er dus. Het idee is in 2016 ingebracht door Plaatselijk Belang Lutten, verder uitgewerkt en uiteindelijk als Lutten Leeft project ondergebracht voor verbreding van kennis en de slagingskans. Toekomstige opbrengsten kunnen worden besteed aan bestaande of nieuwe projecten die de doelstelling van Lutten Leeft onderstrepen.

Het blauwe is de prognose over het gemiddeld aantal zonne-uren in Overijssel en het oranje de werkelijke opbrengst.

Bron: de Toren

Op maandag 16 maart heeft netwerkbeheerder Enexis met het inlussen op het middenspanningsnet de laatste hand gelegd aan de bouw van het zonnepark in Lutten. Voorzitter Gerwin Veltink stelde via een druk op de knop van de schakelkast het zonnepark in werking.

Een gezamenlijke inspanning van de drie betrokken Plaatselijk Belangen uit Oud Lutten, Keiendorp en Lutten heeft na vier jaar geresulteerd in niet alleen een productiefaciliteit voor schone, hernieuwbare energie, maar ook een inkomstenbron voor de lokale deelnemers en de directe omgeving van het park. De drie Plaatselijk Belangen werken samen onder de naam ‘Lutten Leef’ en heeft vanuit die samenwerking de energiecoöperatie ‘Lutten Levert’ opgericht, welke op haar beurt nu 89 leden telt uit de voornoemde plaatsen plus Slagharen, De Krim, Ane, Collendoorn en Dedemsvaart. De energiecoöperatie is volledig eigenaar van het nieuwe zonnepark.

Coronavirus

Een officiële opening stond gepland voor 18 april maar hier gooide de corona-crisis roet in het eten. Omdat het aantal genodigden ruim boven het getal van honderd uitkomt valt het onder het overheidsverbod van samenkomsten en hoewel dit voorlopig geldt tot eind maart wil het Bestuur van de energiecoöperatie voor de organisatie hiervan geen risico lopen en is het voorlopig uitgesteld tot een nader te bepalen datum.

Spannend

Het werd nog wel even spannend of het zou lukken om het park voor 1 april aangesloten te krijgen. Bij de bouw zijn veel verschillende partijen betrokken, welke weer van elkaar afhankelijk zijn om een bepaald onderdeel gereed te krijgen. Een hapering in deze keten van werkzaamheden kan grote gevolgen hebben voor het tijdschema. Een kleine kern van technische mensen binnen de energiecoöperatie, waaronder vader en zoon Tonny en Sander Scholten en voorzitter Gerwin Veltink wisten de problemen in een vroeg stadium te herkennen en ondervangen, waardoor het schema geen gevaar liep. Gereedkomen van het park na 1 april zou gevoelige, financiële consequenties hebben gehad.

Lokaal voordeel in meerdere opzichten

Als hoofdaannemer van het park is het gros van de specialistische werkzaamheden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Zonnestroom Nederland. Terreinwerkzaamheden, hekwerk, beplanting, etc. zijn echter disciplines die prima uitgevoerd kunnen worden door lokale bedrijven en dat is dan ook bij dit park gebeurd, geheel in lijn met een stukje gedachtengoed van het Plaatselijk Belang. Daarnaast ‘verbind” het park mensen onderling, draagt het bij tot een genuanceerdere discussie over de energietransitie en kunnen vanuit het zonnepark weer andere maatschappelijke activiteiten ontwikkeld worden. Daarmee is het zonnepark in Lutten een duidelijke verrijking van het dorp.

In het park staan nu 5956 panelen opgesteld met een vermogen van 1.995.260 Wattpiek. Dit vermogen moet dan zo´n 1.795.000 kWh per jaar aan stroom genereren. Genoeg voor ruim 500 huishoudens. Het zonnepark in Lutten bestaat in feite uit twee fysiek gescheiden parken, namelijk een park wat gebruik maakt van de postcoderoosregeling (PCR) en een park wat gebruik maakt van de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE). De participanten hebben een investering gedaan in beide parken en hebben hierdoor recht op beide subsidieregelingen hetgeen een erg interessant rendement geeft. De vergunning voor het park is voor 25 jaar afgegeven. De opgewekte stroom wordt verkocht door energieleverancier ‘Energie VanOns’. Ook dit is een coöperatie, maar dan een van ruim honderd lokale energiecoöperaties uit voornamelijk het noorden van het land. De energie wordt voor sterk concurrerende prijzen verkocht aan lokale afnemers en ook hier wordt verdienste geherinvesteerd in de lokale economie.

Spraken we in het vorig Lutter Journaal over “tropenjaren” voor de werkgroep “Lutten Levert” i.v.m. de in volle gang zijnde nieuwbouw van het zonnepark in Lutten, inmiddels is het voor ieder van ons een “tropenwinter” geworden! Nog niet eens een fatsoenlijke nachtvorst gehad! Zelfs wereldwijd is afgelopen maand de warmste januari ooit gemeten. Klimaat-technisch een zorgelijk record maar voor ons energieproject in Lutten was het even een gunstig moment om probleemloos de fundaties voor de panelen in de grond te krijgen. De werkzaamheden lopen inmiddels voor op de planning en wordt het alleen nog even spannend of de transformatorhuisjes op tijd gereed zijn. We gaan uit van het positieve en met ons geweldig projectteam bestaande uit Sander, Gerwin en Tonny moet het goedkomen. De mannen zitten er bovenop! Zet het maar vast in uw agenda: 18 april a.s. officiële opening en kunt U met een daverend applaus deze geweldenaars bedanken voor hun belangeloze inspanningen. Ook de aanmeldingen voor het gebruik van deze lokaal opgewekte elektriciteit gaat voorspoedig. Wel zien we dat het voornamelijk participanten in het zonnepark zijn die hun stroom (maar ook gas is gewoon mogelijk!) hier afnemen. Misschien hebben we het niet duidelijk genoeg gecommuniceerd maar ook niet-deelnemers in het park kunnen voordelig Lutterse stroom afnemen, waar U bij elke jaarlijkse eindafrekening een plezierige financiële bonus ontvangt. Voor details over de tarieven, ga naar https://energie.vanons.org/cooperaties/lutten-levert/  Het Plaatselijk Belang is ook financieel belang!

Bron: de Toren

Zaterdag 28 december is de bouw van het zonnepark in Lutten van start gegaan met een klusdag voor participerende omwonenden. Zo’n 25 actieve klussers uit verschillende plaatsen in- en rond Lutten waren op verschillende plekken op het terrein bezig om ook fysiek binding te krijgen met het project.

De komende weken worden de werkzaamheden overgenomen door professionele bedrijven, die op het 2 hectare grote terrein aan de Dedemsvaartseweg Noord in Lutten een zonnepark doen verrijzen met een capaciteit van een kleine 2 miljoen Wattpiek en een geschatte jaaropbrengst van 1.795.000 kWh. Genoeg voor het jaarverbruik van zo’n 600 huishoudens. De verwachting is dat het park half maart operationeel is en de productie gestart. De opgewekte energie wordt verkocht door de Coöperatie Energie VanOns, een energieleverancier die actief is in de drie noordelijke provincies en sinds kort ook in Overijssel. Energiecoöperatie Lutten Levert is de 100ste aangesloten coöperatie.

De in totaal 89 participanten, die bestaan uit omwonenden van het zonnepark en inwoners van Lutten, De Krim, Slagharen, Dedemsvaart, Ane, Collendoorn en al het bijbehorende buitengebied, hebben gezamenlijk 20% van de benodigde financiering bijeengebracht. De ontbrekende 80% van het financiële vermogen komt van een lening die de energiecoöperatie “Lutten Levert” heeft afgesloten bij het Energiefonds Overijssel. Lutten Levert heeft als eerste een omgevingsvergunning voor de bouw van een zonnepark in de gemeente Hardenberg verleend gekregen door de Gemeenteraad en heeft op dit gebied, lokaal, baanbrekend werk verricht. De energiecoöperatie is een initiatief van de drie Plaatselijk Belangen in Lutten, Keiendorp en Oud-Lutten, die zich verenigd hebben in de werkgroep Lutten Leeft.