Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Lutten-Bouwt-300x187.png

Ambitieuze Luttenaren gaan in een coöperatie nieuwbouwwoningen neerzetten op vrijgekomen bouwkavels. Voor ‘Lutten Bouwt’ werken initiatiefnemer Plaatselijk Belang Lutten Leeft en plaatselijke ondernemers samen. Lutten is al jaren bezig om voor starters, senioren en doorstromers woninglocaties te creëren. Ruim twee jaar geleden is Plaatselijk Belang begonnen met evalueren waar behoefte was aan nieuwbouw. De vereniging heeft in 2015 twee ondernemers uit Lutten gevraagd de kar te willen trekken in dit project. Tonny Scholten en Jan Arkes, twee experts op het gebied van bouwbegeleiding en woningbouw, hebben dit opgepakt.

Start bouwrijp maken de Wieken II

Afgevaardigden van de gemeente van Planontwikkeling en -uitvoering van het project de Wieken II zijn op de vergadering aanwezig geweest om de planning door te nemen en de laatste puntjes door te nemen waaronder de tijdelijke bouwweg. Bij het uitkomen van dit Lutter Journaal zijn de werkzaamheden reeds gestart. Direct aanwonenden zijn hierover persoonlijk geïnformeerd namens de uitvoerder en gemeente.

Planning :

De aannemer van Gelder is gestart met de werkzaamheden in Lutten op 13 september.

De start van de werkzaamheden is het aanleggen van een rijbaan van rijplaten zodat het grondtransport van Lutten naar Kloosterhaar kan plaatsvinden, waar de overtollige grond wordt gebruikt. Daarna wordt gestart met het bouwrijp maken van het plan. Als bestuur hebben wij veel aandacht gevraagd voor veiligheid in en rond de bouwplaats. Daarom worden er tijdelijk rijplaten gelegd voordat er een goede bouwweg aangelegd kan worden om verkeer door het dorp te voorkomen. Er wordt rekening gehouden met aangegeven wensen van aanwonenden. Op het moment van schrijven is de vergunning voor de uiteindelijke bouwweg nog niet definitief. Voor de duidelijkheid, de bouwweg is niet de uiteindelijke ontsluiting van de Wieken II, daar is geen uitsluitsel over bekend.

We willen voorkomen dat er voetgangers en fietsers toch gebruik maken van de bouwweg al is dat door de aannemer verboden en buiten de werkzaamheden afgesloten. Daarom zijn we in gesprek met de gemeente om aan de Noordzijde van de Lutter Scheiding een mogelijkheid tot wandelen en fietsen aan te leggen.

De gedetailleerde aannemersplanning vind u hieronder.

Aan en afvoerroute bouwverkeer :

Het bouwverkeer zal over de Semmelinksdijk richting de Dedemsvaarteweg en andersom worden geleidt. Daar worden twee passeer-/ uitwijk stroken aangelegd zodat verkeer elkaar goed en veilig kan passeren en de weg niet onnodig kapot wordt gereden.

Er worden duidelijke bouwroute borden geplaatst om het bouwverkeer tijdens de aanleg de richting aan te geven.


Hardenberg,   6 september 2021

Beste omwonende van woongebied De Wieken II ,

De uitvoering van De Wieken II gaat van start !

De gemeente Hardenberg heeft u in het verleden geïnformeerd over de aanleg van het uitbreidingsplan De Wieken II.

De eerste fase hiervan was toen nog volop in voorbereiding. Nu is het werk inmiddels in de uitvoeringsfase beland.

De uitvoering van het bouwrijp maken van de nieuwbouwlocatie is aanbesteed en inmiddels  opgedragen aan het aannemingsbedrijf Van Gelder te Elburg.

Wat gaat er gebeuren ?

De eerste fase van de nieuwe woonwijk De Wieken II wordt de komende maanden aangelegd.

Eerst wordt het gebied  “bouwrijp” gemaakt. Dat houdt in dat de wegen, riolering, kabels en leidingen en de wateropvang wordt aangelegd.

Hierna kan worden gestart met de bouw van 14 woningen.

Wanneer de kavels voor minimaal 80 % zijn bebouwd zal deze fase “woonrijp worden gemaakt.

Dat wil zeggen dat de wegen worden voorzien van parkeerplaatsen, groeninrichting en openbare verlichting.

Tekening uitbreidingsplan  De Wieken II

Wat betekent dit voor u ?

Voor u als bewoner zal dit betekenen dat in uw omgeving verkeersbewegingen van aannemers in uitvoering, leveranciers en ander bouwverkeer gaan plaatsvinden op de bestaande wegen.

Dit kan af en toe voor wat hinder zorgen doordat bijvoorbeeld het bouwverkeer de weg tijdelijk blokkeert bij het laden en lossen.

We streven er echter naar deze hinder tot een minimum te beperken. Enige hinder is echter niet uit te sluiten.

Bereikbaarheid

Om bij de bouwlocatie te kunnen komen zal het bouwverkeer normaal gesproken via de Zwarte Dijk, Meidoornstraat, Esdoornstraat en de Ahornstraat rijden.

Omdat het hier om een behoorlijk aantal verkeersbewegingen gaat met zwaar verkeer heeft Plaatselijk Belang de gemeente verzocht hier een alternatieve route voor te zoeken. Dit ter voorkoming van verkeersonveilige situaties , geluidsoverlast en schade in de woonwijk.

De gemeente heeft uiteindelijk georganiseerd dat hiervoor een tijdelijk bouwweg vanaf de Semmelinksdijk wordt aangelegd.

Deze weg wordt enkel gebruikt voor het bouwverkeer en wordt afgesloten buiten werktijden.

Planning

Volgens de huidige planning wordt het bouwrijp maken uitgevoerd vanaf 13 september 2021 tot 24 december 2021.

De bouw van de woningen kan daarna starten en na gereedkomen zal het woonrijp maken worden uitgevoerd.

Hebt u vragen ?

Mocht u vragen over bovenstaande hebben kunt u hiervoor tijdens kantooruren terecht bij de volgende contactpersonen :

– dhr. Gert Jan Waayman uitvoerder aannemer van Gelder tel.: 06-54311255

– dhr. Marcel van Tendt directievoerder namens de gemeente tel.: 06-82090479

Wij hopen de komende maanden het werk snel en zonder al te veel hinder te kunnen uitvoeren en vragen u om uw medewerking en begrip.

Namens de gemeente Hardenberg en aannemingsbedrijf van Gelder

Planning De Wieken

error: Content is protected !!